Privacy Policy

Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Michelle & Michel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, die per 25 mei 2018 van kracht is in Europa). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval dat we:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken t is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijk vragen om uw e toestemming als wij nieuwe gegevens toevoegen aan ons systeem;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Alle door ons ontvangen fysieke post en/of e-mail, met daarin uw persoonlijke gegevens, in behandeling wordt genomen en op correcte wijze wordt verwerkt;
 • Adreswijzigingen en verzoeken van klanten om verwijderd te worden uit het systeem worden direct afgehandeld en vernietigd;
 • De e-mail historie van webshop- bestellingen maximaal een jaar wordt bewaard. Dit om eventuele conversatie-historie te kunnen raadplegen in geval van vragen of klachten;

Als Michelle & Michel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Michelle & Michel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over aankopen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een aankoop;
 • Voor vragen rondom uw aankopen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is;
 • De overeengekomen aankoop;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Michelle & Michel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Land
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Michelle & Michel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klantkaarthouders

Persoonsgegevens van Vrienden van Michelle & Michel door Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een aankoop;
 • Communicatie over acties en events, inclusief het vermelden van uw huidige puntensaldo;
 • Klantonderzoeken
 • Het benaderen voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld klantonderzoeken;
 • Het bijhouden van het door u gespaarde puntensaldo;
 • Voor vragen rondom uw aankopen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen overeenkomst Vriend van Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Michelle & Michel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Land;
 • Geboortedatum;
 • Het tonen van uw identiteitskaart wanneer u uw puntensaldo in wilt wisselen voor korting, om identiteitsfraude te voorkomen.

Uw persoonsgegevens worden door Van Uffelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Michelle & Michel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over acties en events;
 • Klantonderzoeken;
 • Het benaderen voor bijeenkomsten voor bijvoorbeeld klantonderzoeken;
 • Het klantvriendelijk helpen bij eventuele vragen en/of andere opmerkingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief;
 • Het inschrijvingen via de kassa waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van Nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Uffelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres
 • Geslacht;
 • Plaats;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats);

Uw persoonsgegevens worden door Michelle & Michel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de Michelle&Michel-nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of potentiële klanten die meewerken aan het Michelle & Michel imago onderzoek

Persoonsgegevens van klanten of potentiele klanten die meewerken aan het Van Uffelen imago onderzoek worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het versturen uitnodigen voor diverse markt- en/of imago onderzoeken;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De schriftelijke toestemming voor medewerking aan het onderzoek;
 • Het nabellen betreffende aanwezigheid;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Uffelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezinssituatie;
 • Opleidingsniveau;
 • Aankoopgedrag;

Uw persoonsgegevens worden door Michelle & Michel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • In dienst tredende formulier;
 • De arbeidsovereenkomst;
 • Medewerkers Facebook pagina (onder de naam van Uffelen, aangezien Michelle & Michel onderdeel uit maakt van de Van Uffelen groep);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Uffelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Facebook (niet verplicht)

Uw persoonsgegevens worden door Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft met Michelle en Michel onderdeel van de Van Uffelen groep en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Michelle & Michel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitanten met de huidige vacatures bij Michelle & Michel, onderdeel van de Van Uffelen groep (vacatures kunnen dus ook op www.vanuffelenmode.nl geplaatst worden);
 • Contact opnemen met sollicitanten voor sollicitatiegesprekken;
 • Het benaderen van de sollicitatie voor eventuele afwijzingen;
 • Het bewaren van solliciteer waar expliciet toestemming voor is gegeven, om de sollicitant te benaderen voor eventuele andere openstaande functies;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een openstaande vacature bijvoorbeeld online (vermeld op de website of via Linkedin) en offline (vermeld in de plaatselijke courant of vermeld in één van onze winkels);
 • Een open sollicitatie online of via één van onze winkels;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Michelle & Michel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 4 maanden of eventueel voor langere duur met expliciet toestemming van de sollicitant.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële)/(loon) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van uitingen voor acties en events;
 • Het verzorgen van klant- en marktonderzoeken

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Michelle & Michel (onderdeel van de Van Uffelen groep) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze systemen zijn voorzien van een virusscanner;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Michelle & Michel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt je browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij michellemichel.nl geen cookies ontvangt.

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Michelle & Michel, dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice@vanuffelenmode.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Rechten omtrent uw gegevens

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, rectificeren of verwijderen welke wij van u ontvangen hebben. Mocht u van uw rechten gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit te doen via onze klantenservice of in een van onze winkels. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Meer informatie over de AVG en uw rechten vind u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om dit samen met u naar tevredenheid op te lossen. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Michelle & Michel
Beekstrtaat 48
6231 LH
Meerssen
043-364 4799 (telefoonnummer winkel Michelle & Michel)
klantenservice@vanuffelenmode.nl
015-2140626 (telefoonnummer klantenservice)

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy-statement is voor het laatst bijgewerkt op DATUM: 05-02-2019